Καιρός

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Περίληψη:

12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΞΗΣ -ΔΙΑΥΓΕΙΑ 6ΕΕΘ7Λ9-Ν1Θ

 

Διακήρυξη:

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2024 ΚΗΜΔΗΣ