Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιόδεντρων

Δείτε παρακάτω την περίληψη της διακήρυξης:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

Δείτε παρακάτω την διακήρυξη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

Άλλα αρχεία:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ