Καιρός

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας»

Περίληψη:

03_ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ -ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Διακήρυξη:

01. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ -ΚΗΜΔΗΣ

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ):

espd-request-v2 (10)