Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας»

Περίληψη:

03_ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ -ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Διακήρυξη:

01. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ -ΚΗΜΔΗΣ

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ):

espd-request-v2 (10)