Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 2/2016 : «Προμήθεια γραφικής ύλης – χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών”

Πρέβεζα, 25-02-2016
Αρ. Πρωτ.: ττ 17099 / 726

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου
2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια γραφικής ύλης – χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ
και φωτοτυπικών»
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
4. Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος ανοικτός μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές.
5. Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη, συνολικά, προσφερόμενη τιμή ανά ομάδα ειδών.
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία των προς
προμήθεια υλικών.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα
κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
9. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Η διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα διατίθεται σε ηλε-
κτρονική μορφή στην ηλεκτρονική δ/νση της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr, στο πρό-
γραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο δημοσίων Συμβάσεων
(www.promitheus.gov.gr). Σε έντυπη μορφή διατίθεται από τη διεύθυνση διοικητικού –
Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όρο-
φος – Πρέβεζα), καθημερινά 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.
10. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Μέχρι την ημερομηνία και ώρα έναρξης της δια-
δικασίας αποσφράγισης των προσφορών.
11. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:
Ημερομηνία: 15-03-2016, Ημέρα: Τρίτη και ώρα: 10:00 π.μ.
12. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία δ/νσης διοικητικού – Οικονομικού Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα).
13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών:
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της, μέχρι 31-12-2016,
δυνάμενη να παραταθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη.
15. Πληρωμή: Τμηματική, μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την
προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
16. Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 25-02-2016.
17. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν
εγγράφως από τη διεύθυνση &ιοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας, συμπληρωματι-
κές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης (Ταχ. διεύ-
θυνση: οδός Σπηλιάδου αρ. 8 – Τ.Κ. 48 100 – Πρέβεζα, Τηλέφωνο: 26823 60291, Φαξ:
26820 27195).

diakiriksi_2_2016