Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 7/2016: «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 7/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου
2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδι-
κού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας»
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
4. Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος ανοικτός μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές.
5. Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία των
προς προμήθεια υλικών.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέρ-
γειας του διαγωνισμού.
8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο
θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
9. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: 4ιεύθυνση 4ιοικητικού – Οικονομικού Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), κα-
θημερινά 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. Η προκήρυξη διατίθεται επίσης με ελεύθερη πρόσβαση
στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (www.preveza.gr) και στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο 4ημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr ).
10. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Μέχρι την ημερομηνία και ώρα έναρξης της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.
11. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: Ημερομηνία: 20-05-2016, Ημέ-
ρα: Παρασκευή και ώρα: 10:00 π.μ.
12. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία δ/νσης διοικητικού – Οικονομικού Περι-
φερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα).
13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφο-
ρών: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της, μέχρι 31-12-
2016.
15. Πληρωμή: Μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση,
από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
16. Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 27-04-2016.
17. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητή-
σουν εγγράφως από τη δ/νση διοικητικού – Οικονομικού (Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα – Αρμό-
δια: Αναστασία Ναστούλη – Τηλέφωνο : 26823 60291)και τη δ/νση Τεχνικών Έργων
(Περδικάρη 1, Πρέβεζα – Αρμόδιος: Κων/νος Κατσιμπόκης – Τηλέφωνο: 26823 62163).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

diak_7_2016