Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 2015-16 ΚΑΙ 2016-17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Πρέβεζα, 17 – 06- 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ττ 64860/1783

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 11/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

2. Αντικείμενο του έργου: «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017».

3. Συνολικός προϋπολογισμός: 4.048.905,56 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

4. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής μειοδοτικός.

5. Κριτήρια ανάθεσης: H χαμηλότερη τιμή α) για το σύνολο των δρομολογίων των ομάδων 1 έως 3 και β) για κάθε δρομολόγιο των ομάδων 4 και 5.

6. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

7. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ηλεκτρονικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) και την αρ. Π1/2390/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2677/Β/2013).

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.

10. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και επίσης με ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική Δ/νση της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr.

11. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22–07-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

12. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28-07-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 04-08-2015, ημέρα: Τρίτη και ώρα: 10:00 π.μ.

14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την έναρξη του σχολικού έτους 2015 – 2016 μέχρι την 31-08-2017, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασής της.

15. Πληρωμή: Τμηματική, ανάλογα με τις πιστώσεις με τις οποίες θα επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Π.Ε. Πρέβεζας.

16. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 17-06-2015.

17. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή διευκρινήσεων: Για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

06. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2015-2016 & 2016-2017_signed