Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος B) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

διακηρύσσειτη με διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
Προϋπολογισμού 24.100,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) , που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλείτους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής
του ως άνω έργου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

_________ (6_5_7_9-___)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

proipologismos

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

texniki-perigrafi

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

siggrafi-upoxrewsewn

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

timologio-meletis