Καιρός

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρων ξηράς αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής και αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη

10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΒΑ ΑΔΑ