Ανοιχτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας»

Προϋπολογισμός
ΤΕΥΔ
Τεχνική Περιγραφή
Τιμολόγιο
ΤΣΥ
Διακήρυξη 21PROC008152960
ΕΣΥ
Οικονομική προσφορά
Προκήρυξη (περίληψη) ΩΧΕΠ7Λ9-ΒΘΞ 21PROC008152001
ΤΕΥΔ

Πρόσφατα

Καιρός