Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 7/ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου
2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια εντομοκτόνων – ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας».
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 35.774,30 € (με ΦΠΑ).
4. Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος ανοιχτός, με σφραγισμένες προσφορές.
5. Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, ανά είδος.
6. ικαίωμα συμμετοχής: Όσοι δραστηριοποιούνται στην εμπορία των προς προμήθεια υλικών.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
9. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: )/νση )ιοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), καθημερινά 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.
10. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
11. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: Ημερομηνία: 07 – 06 – 2013, Ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 10:00 π.μ.
12. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία διεύθ/νσης διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα)
13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την υπογραφή της έως 31-12-2013.
15. Πληρωμή: Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας, την παραλαβή της από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
16. Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό τύπο: 22 – 05 – 2013.
17. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από τη διεύθυνση διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης (Ταχ. δ/νση: οδός Σπηλιάδου αρ.8 – Τ.Κ. 48100 – Πρέβεζα, Τηλέφωνο: 26823 60291, Φαξ: 26820 27195).

Διαβάστε την διακήρυξη εδώ

7-2013dakoktonia