Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 3/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου διακηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία

για την μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και της Δ/νσης

Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει συνολική επιφάνεια χιλίων εξακοσίων

(1600 τ.μ.) περίπου, συμπεριλαμβανομένων των κύριων, βοηθητικών, κοινοχρήστων και

αποθηκευτικών χώρων και να πληροί τους σχετικούς όρους της διακήρυξης.

Η κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τα

προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, θα γίνει εντός προθεσμίας είκοσι (20)

ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο, ήτοι μέχρι και την 8η

Απριλίου 2016, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.

Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος Όροφος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η μειοδοτική δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Ηπείρου (Διοικητήριο – Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), σύμφωνα με τις διατάξεις

του Π.Δ. 242/1996.

Στην δημοπρασία θα συμμετέχουν, μετά από σχετική πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι

που πληρούν τους όρους της διακήρυξης και τα ακίνητά τους κρίθηκαν κατάλληλα,

σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής Καταλληλότητας.

Ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής,

το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό του ορίου προσφοράς, για χρόνο

μίσθωσης ενός έτους.

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να ισχύει το λιγότερο για χρονικό διάστημα πέντε

μηνών, από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η Εγγυητική Επιστολή θα

καταπέσει σε βάρος εκείνου, ο οποίος καλούμενος μετά το τέλος της δημοπρασίας και την

κατακύρωσή της να υπογράψει τη σύμβαση, δε θα ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση

της Π.Ε. Πρέβεζας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, δυνάμενη

να παραταθεί για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο. Η Π.Ε. Πρέβεζας

διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του

Π.Δ. 242/1996, το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται πλήρως στην οικεία διακήρυξη.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.

Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8 – 2ος Όροφος, τηλ. 2682 3 60291).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση στη

διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας www.preveza.gr, και στο

πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ADA