Καιρός

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτων για αγροτική χρήση

ΑΔΑ:7ΨΔΞ7Λ9-06Ζ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Πρέβεζα 3 -10 -2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                  Αριθ. Πρωτ.:15050
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τμήμα : Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού
Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Ειρήνης 65
Ταχ. Κωδ. : 48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες : Μ.Αρμενιάκου
Τηλ. : 2682028051
Fax : 2682029229
E-mail : m.armeniakou@php.gov.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων με τίμημα τμημάτων των υπ’ αρ. 67 και 71 τεμαχίων , συνολικής έκτασης 19.020,75τ.μ. Αναδασμού Κορώνης Δ. Πάργας Νομού Πρέβεζας για αγροτική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 4 και 10 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α’/ 2012)

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852//2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 ( ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α) « Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου ».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012) (ΦΕΚ 66Α’/ 2012) όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 1, 4, 9 και 10.

5. Την υπ΄ αριθ. 9882/29-8-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

6.Την με αρ. 3212/21-3-2016 αίτηση του Γκρέκου Θεόδωρου του Γεωργίου κάτοικου Κορώνης Ν. Πρέβεζας για την παραχώρηση κατά χρήση των παρακάτω ακινήτων με τίμημα των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων, με σκοπό την καλλιέργεια τους.

7. Το Αρ. 6/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας με το οποίο η επιτροπή εισηγείται την εκμίσθωση των ανωτέρω ακινήτων μέσω της διαδικασίας της δημοπρασίας με σκοπό μίσθωση αγροτική χρήση (καλλιέργεια) για 25 έτη στον πρώτο πλειοδότη που θα προκύψει από τη δημοπρασία.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66Α’/ 2012) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’/2014) και το άρθρο 44 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78Α/26-04-2016) (παραχωρήσεις ακινήτων).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012(ΦΕΚ 66Α’/ 2012) (διαδικασία δημοπρασίας).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’/2014) (αναπροσαρμογή τιμήματος).

11. Την αριθμ . 998/46581/07-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναπροσαρμογή ετήσιου τιμήματος χρήσης ακινήτου».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης ύστερα από την Αρ. Πρωτ. 3212/21-3-2016 αίτηση φυσικού προσώπου , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α’/ 2012) με τους ακόλουθους όρους και δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66Α’/ 2012) και θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Πρέβεζας στις 16 – 11 – 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ και ώρα λήξης στις 10:15 π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών).

2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου

Έκταση συνολικού εμβαδού 19.020,75 τ.μ, που αποτελείται από τα εξής τεμάχια :

α) Τμήμα του αρ. 67 τεμαχίου έκτασης 10.027,87 τ.μ. Αναδασμού Κορώνης Δ. Πάργας έτους 1993 και

β) Τμήμα του αρ. 71 τεμαχίου έκτασης 8.992,90 τ.μ. Αναδασμού Κορώνης Δ. Πάργας έτους 1993.

όπως αυτά απεικονίζονται στα συνημμένα αποσπάσματα τοπογραφικών διαγραμμάτων (1/2000, Μάρτιος 2016, Topomet Α.Ε., Ιωάννινα).

3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος

Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την μίσθωση του τμήματος του αρ. 67 τεμαχίου και τμήματος του αρ. 71 τεμαχίου, ορίζεται το ποσό των δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (16,8€) ανά στρέμμα ετησίως και συνολικά το ποσό ήτοι, εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (16,8χ10.027,87τ.μ.=168,47€) το έτος και εκατόν πενήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτά (16,8χ8.992,90 τ.μ.=151,08€) το έτος, όπως ορίσθηκε με την με το Πρακτικό 6/2016 της Επιτροπής Θεμάτων γης και επίλυσης Διαφορών Πρέβεζας.

4. Τόπος και χρόνος της καταβολής του τιμήματος-Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος (άρθρο 9 και 10 του Ν. 4061/12 ΦΕΚ 66 Α΄/22-3-2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 περ. β΄του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 ΦΕΚ 32 Α΄/11-2-2014 και την αριθ. 998/46581/7-4-2014 ΦΕΚ 953 Β/15-4-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):

α. Το τίμημα καταβάλλεται ετησίως εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης του ακινήτου και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ως έσοδο κατά 50% του Δημοσίου και κατά 50% της Π.Ε. Πρέβεζας. Ο πλειοδότης οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

β. Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ. Για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Με την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) ,όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

5. Διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης

Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια με δυνατότητα παράτασης μέχρι για άλλα δέκα χρόνια (10) όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4061/2012.

6. Εγγυήσεις

Α. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο

1)Εγγυητική Επιστολή γραμμένη στα Ελληνικά στο ποσοστό 10% επί του ορίου προσφοράς ήτοι δέκα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (16,85€ ), (16,8*10.027,87τ.μ.= 168,47€) και

2) Εγγυητική Επιστολή γραμμένη στα Ελληνικά ποσοστό 10% επί του ορίου προσφοράς ήτοι δέκα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά (15,11€), (16,8*8.992,90 τ.μ. =151,08€) αντίστοιχα για τα α) και β) τεμάχια, οι οποίες θα απευθύνονται στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Πρέβεζας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Υπόδειγμα της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Β. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.

7. Πλειοδότες

α. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών, ή να προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρουμένου από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

β. Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για την απόδειξη του παραπάνω απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, σαν δικαιολογητικού για την συμμετοχή στην Δημοπρασία.

γ. Για τον αποκλεισμό κάποιου από την δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

8. Υπογραφή πρακτικών

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που τη διενήργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του αναπλειστηριασμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν. 4061/12.

9. Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

10. Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 όπως ισχύει.

β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.

γ) Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο του Δημοσίου.

11. Λοιποί όροι μίσθωσης

α. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ’ οιοδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν συναινέσει, εγγράφως, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης.

β. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ακινήτου. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

γ. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο παραχωρησιούχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του παραχωρούμενου ακινήτου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενου ακινήτου, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζημίωση του παραχωρησιούχου.

ε. Αν ο παραχωρησιούχος αποχωρήσει, πριν από την λήξη της παραχώρησης της χρήσης, οφείλει να καταβάλει το τίμημα που αναλογεί σε ένα (1) έτος.

στ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος ή άλλης σχετικής δαπάνης που βαρύνει τον παραχωρησιούχο ή παράβασης οποιουδήποτε όρου της παραχώρησης χρήσης, ανακαλείται η απόφαση παραχώρησης και η εγγύηση που δόθηκε καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

ζ. Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίς όχληση, να αποχωρήσει από το παραχωρούμενο ακίνητο και να το παραδώσει στην αρμόδια Υπηρεσία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της παραχώρησης, η εγγύηση επιστρέφεται στον παραχωρησιούχο. Για τη λήξη της παραχώρησης χρήσης συντάσσεται πρωτόκολλο από το όργανο που εξέδωσε την πράξη παραχώρησης, το οποίο υπογράφεται από το ίδιο όργανο και τον παραχωρησιούχο.

η. Σε περίπτωση άρνησης του παραχωρησιούχου να εγκαταλείψει το ακίνητο, η οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 του Ν. 4061/2012 επιβάλλει τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.

θ. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πριν την παρέλευση τριών (3) ετών.

Συν.: Απόσπασμα Τοπογραφικού Διαγράμματος (σελ. 2)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡ. 67 ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 1993

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡ. 71 ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 1993

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣIAΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ………………

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ,

Λ. Ειρήνης 65, ΠΡΕΒΕΖΑ Τ.Κ. 481 00

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡ: ………..

– Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………………………. (και ολογράφως)

…………………………………….. υπέρ τ. ……………………………………… Ταχ. Δ\νση ………………………………………. Τηλ ………………………. για τη συμμετοχή της στη διενεργούμενη ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Πρέβεζας της ………(ημερομηνία) για την παραχώρηση με τίμημα του τεμαχίου με αριθμό ……….. εμβαδού……………… ………………… σύμφωνα με την υπ. αρ. ………………………….. Διακήρυξη και το νόμο 4061/2012.

– Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το 10% του ορίου προσφοράς του τιμήματος της διακήρυξης και αφορά στις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

– Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

– Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

– Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

– Η παρούσα ισχύει για έξι (6) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ……………………………………………..