Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ\Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MED 2007-2013/CYCLO

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ\Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MED 2007-2013/CYCLO »
Η Περιφέρεια Ηπείρου\ Π.Ε. Πρέβεζας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MED 2007-2013/ “CYCLO “».

Η παροχή υπηρεσιών αφορά την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων του έργου “Cycling cities – Local Opportunities for Sustainable Mobility and Tourism Development”, («Ποδηλατουπόλεις – Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα μεταφορά και τουριστική ανάπτυξη») που εκτελείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – MED» 2007-2013. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που θα ανατεθούν ανέρχεται σε 25.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών κρατήσεων.

Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι την 21/12/2012, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στη διακήρυξη.

Ο Διαγωνισμός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί την Δευτέρα , 5/ 9/ 2011 και ώρα 12:00π.μ., Αίθουσα Συνεδριάσεων, Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας (Οδός Σπηλιάδου 8, 48100 Πρέβεζα).

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Π.Ε. Πρέβεζας, αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ. Παππάς Απόστολος και Κιτσαντάς Αθανάσιος (τηλ: 2682360285-60280 e-mail : program@preveza.gr ).

Ηλεκτρονικό αντίγραφο του πλήρους κειμένου της διακήρυξης και των σχετικών εγγράφων βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr .

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ