Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτημα Βαλανιδόρραχης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Περδικάρη 1

Ταχ. Κώδικας: 48 100

Πληροφορίες: Χαρ. Γεωργίου

Τηλέφωνο : 26823 62170

E-mail : xargeorgioy@yahoo.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α:

Πρέβεζα, 5- 7 – 2013

Αρ. Πρωτ. : 64917/2523

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της προμήθειας:

«Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτημα Βαλανιδόρραχης».

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου «Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτημα Βαλανιδόρραχης». και με κριτήριο κατακύρωσης: τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη μέση τιμή).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Περδικάρη 1, 3ος όροφος – Πρέβεζα), στις 15 – 7 – 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη.

Για όσα στοιχεία της προσφοράς υπάρχουν στη παρούσα προκήρυξη υποδείγματα, αυτά θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά από τους συμμετέχοντες.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα κατωτέρω άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

«Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου: Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτημα Βαλανιδόρραχης».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη μέση τιμή).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

46.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

56.580,00 € (με ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΕΠ 030. Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 15 -7-2013

ΗΜΕΡΑ : Δευτέρα

ΩΡΑ : 10,00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πρέβεζας (Περδικάρη 1, 3ος όροφος – Πρέβεζα)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία υγρών καυσίμων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 31-12-2013,

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τμηματική, μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι κρατήσεις (3,172 %) βαρύνουν τον φορέα (Π.Ε. Πρέβεζας).

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν. 2198/1994

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρ. 24 του Ν. 2194/94 φόρος εισοδήματος

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πρέβεζας
Ταχ. Δ/νση: Περδικάρη 1 – Τ Κ 48 100 – Πρέβεζα
Αρμόδιοι : Χαρίλαος Γεωργίου
Τηλέφωνο : 26823 62170

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

(Τα ποσά είναι σε ΕΥΡΩ και συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ )

Α / Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΛΙΤΡΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

1

Πετρέλαιο Κίνησης

43.000

56.580,00

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ως χρόνος έναρξης υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 31-12-2013.

ΑΡΘΡΟ 2

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Το Ν. 2286/1995 “Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” (ΦΕΚ 19/Α/1995).

2. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν. 3310/09-02-2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 30 Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279 Α).

4. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων …. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010).

6. Το άρθρο 1 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».

7. Το άρθρο 9 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

8. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 204/Α/1974).

9. Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Ε.Ε L134/30-04-2004 σελ.134), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/77 εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

10. Το ΠΔ 118/10-07-2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

11. Το Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 140/Α/2010).

12. Το Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ.194 Α/22-11-2010) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

13. Την με αρ. 6061/205/8-2-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 374/Β/2011).

14. Την αριθμ. 19/780/5-7-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά την κατάρτιση της διακήρυξης.

15. Την με αρ πρωτ. 57527/2119/14-6-2013 και αριθμό καταχώρησης 205 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας ορίζεται σε 56.580,00 ευρώ (με το ΦΠΑ).

2. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 030 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Π. Ε. Πρέβεζας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πρέβεζας

(Ταχ. Δ/νση: Περδικάρη 1, 3ος όροφος – Πρέβεζα)

15-7-2013

Δευτέρα

10:00 π. μ.

ΑΡΘΡΟ 5

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Α. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω:

Έλληνες πολίτες
Αλλοδαποί
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Συνεταιρισμοί
Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται στην εμπορία υγρών καυσίμων, που θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς.

Β. Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα για την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, στοιχεία.
Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωμών με δικαστική απόφαση και υφίσταται εκκρεμής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή μερική απώλεια του δικαιώματος διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.
Επίσης αποκλείονται, κατά την αξιολόγηση, προσφορές που είναι αόριστες, ώστε να μην μπορεί να εκτιμηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, καθώς και οι εναλλακτικές προσφορές, σε σχέση με τις ζητούμενες υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα πρέπει:

.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

.2. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.
δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις.
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (θα αναγράφεται η έδρα του επιμελητηρίου, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους) ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.
δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση.
3.. Να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

4. Να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

.

ΑΡΘΡΟ 7

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη παρούσα, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

2. Στο φάκελο σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους:

α. Καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Πρέβεζας, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

β. Αποστέλλοντάς τον στην υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πρέβεζας), με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικά, Courier κ.λ.π.), στη διεύθυνση: Περδικάρη 1 – Τ.Κ. 48 100 – Πρέβεζα) και θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι ο φάκελος της προσφοράς θα περιέρχεται, στην υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Π. Ε. Πρέβεζας ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων που θα αποσταλούν.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα παραπάνω προβλεπόμενα, δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Οι ενδιαφερόμενοι, δύνανται να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή σχετικά έγγραφα για τον διαγωνισμό, από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Πρέβεζας.

Για τη λήψη των πληροφοριών ή των εγγράφων αυτών δεν απαιτείται η κατάθεση οποιουδήποτε ποσού. Σε κάθε περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές δίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 της παρούσας. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

α. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετείται η υπεύθυνη δήλωση, όπως περιγράφεται στα κριτήρια επιλογής του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης.

β. Η οικονομική προσφορά τοποθετείται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

3. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει όρους της παρούσας διακήρυξης.

4. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 9

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί πριν τη λήξη της από την υπηρεσία και η παράτασή της γίνει αποδεκτή από διαγωνιζόμενο, κατά ανώτερο όριο για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών. Στη περίπτωση αυτή οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής σ’ αυτόν και της διενέργειάς του ως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ)

1. Στην Οικονομική Προσφορά αποτυπώνεται: η έκπτωση στα % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχετικό Δελτίο Τιμών Καυσίμων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

2. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα προσφοράς.

3. To νόμισμα στο οποίο γίνονται όλοι οι προϋπολογισμοί και οι επί τοις % αναγωγές είναι το ΕΥΡΩ.

4. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα η με ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής στο χρόνο ισχύος της σύμβασης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

1. Το αρμόδιο όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

Το όργανο αυτό είναι η επιτροπή διεξαγωγής των διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, που συγκροτείται με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007.

Προσφορές που υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή, μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για την επιστροφή τους, ως εκπρόθεσμες.

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, παρουσία των συμμετασχόντων ή νομίμων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυμούν, με την παρακάτω διαδικασία.

α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της Προσφοράς, και μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά.

β. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο, προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές,

3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες.

4. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος..

5. Η Επιτροπή αξιολόγησης, μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών, προβαίνει στην τελική εισήγηση κατακύρωσης, με την σύνταξη σχετικού πρακτικού.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τα εξής:

α. Το προς προμήθεια είδος

β. Την ποσότητα

γ. την τιμή

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό

ε. Την απόφαση κατακύρωσης, καθώς και το σχέδιο της σύμβασης

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Με την ανακοίνωση αυτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/200.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α. Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτός των άλλων περιλαμβάνει τον αριθμό της σχετικής σύμβασης της προς εκτέλεση προμήθειας και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης

ΑΡΘΡΟ 16

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προς προμήθεια καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης, ανάλογα με τις ποσότητες που απαιτούνται, μία ημέρα μετά την λήψη του σχετικού δελτίου ή της εντολής παραγγελίας, εκτός αν υπάρχει έλλειψη στο ελεύθερο εμπόριο, που θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Πρέβεζας.

2. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν τα είδη και τις ποσότητες που θα παραγγέλλονται κάθε φορά, στους χώρους εργασίας των μηχανημάτων έργου ή στο πρατήριο καυσίμων του μειοδότη, κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 17

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Όταν δεν υπογράφει τη σύμβαση στην προθεσμία που ορίζεται από τη διακήρυξη.

β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Απαγορεύεται, με ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον προμηθευτή μέρους ή του συνόλου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής πράξης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από ειδική επιτροπή που συγκροτείται με μέριμνα της υπηρεσίας.

α. Ποσοτική παραλαβή: Θα γίνεται την ημέρα, ώρα και τόπο παράδοσης των καυσίμων και λιπαντικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθ. 27 του ΠΔ 118/2007.

β. Ποιοτικός έλεγχος: Θα γίνεται με μακροσκοπική ή χημική εξέταση (λήψη δειγμάτων και αποστολή τους στο ΓΧΚ), όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά την κρίση της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, υπογράφεται σύμβαση από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία όπως προβλέπει το άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

4. Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται, όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την πληρωμή της αξίας των καυσίμων θα προσκομίζεται στην υπηρεσία Τιμολό-γιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ και τη Δ/νση Ανάπτυξης για την κανονικότητα της τιμής, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή των επί μέρους ποσοτήτων και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007.

Ο χρόνος πληρωμής γίνεται εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ειδικά για τις ποσότητες των καυσίμων, δείγματα των οποίων αποστέλλονται για εξέταση στο Γ.Χ.Κ., ο χρόνος πληρωμής θα είναι δέκα ημέρες μετά την λήψη από την υπηρεσία των σχετικών αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 22

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εναπόκειται στη κρίση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

2. Η σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε θέμα ερμηνείας των όρων της θα λαμβάνονται υπόψη:

α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού

β) η προσφορά του αναδόχου και

γ) οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.

3. Οι όροι της παρούσας προκήρυξης αποτελούν συμβατικούς όρους ακόμη και αν δεν ορίζονται ρητά στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Η Περιφέρεια Ηπείρου επιφυλάσσεται να περιλάβει στη σύμβαση που θα υπογραφεί και άλλους όρους εξασφαλιστικούς των συμβατικών δικαιωμάτων της έναντι του αναδόχου.

5. Για τα λοιπά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Για την εν θέματι προκήρυξη θα τηρηθούν οι εξής κανόνες δημοσιότητας:

1. Θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή διεύθυνση : www.preveza.gr

2. Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π. Ε. Πρέβεζας.

3. Θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Πρέβεζας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

(ανήκει στην αρ. / 2013 διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………………………………………………………….

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : …………………………………………………………………………………………

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: …………………………………………………………………………………………

Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : …………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : …………………………………………………………………………………………

Η παρούσα προσφορά αφορά τον διαγωνισμό, της Περιφέρειας Ηπείρου – Π. Ε. Πρέβεζας (αρ. διακήρυξης: / 2013), με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιου κίνησης για τις ανάγκες του έργου Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτημα Βαλανιδόρραχης».

ΕΙΔΟΣ

Ποσοστό έκπτωσης στα % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής

Ολογράφως

Αριθμητικά

Πετρέλαιο Κίνησης

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Η προσφορά ισχύει για ενενήντα ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πρέβεζα, ……………………… 2013

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ