Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: “Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 4/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας»

3. Συνολικός προϋπολογισμός: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

4. Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος ανοικτός μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές.

5. Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή

6. Δικαίωμα συμμετοχής: Επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία των προς προμήθεια υλικών.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.

9. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), καθημερινά 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

10. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Μέχρι την ημερομηνία και ώρα έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.

11. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:

Ημερομηνία: 24-04-2015, Ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 10:00 π.μ.

12. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα).

13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.

14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της, μέχρι 31-12-2015, δυνάμενη να παραταθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα.

15. Πληρωμή: Μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.

16. Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 09-04-2015.

17. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από τη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού (Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα – Αρμόδια: Αναστασία Ναστούλη – Τηλέφωνο : 26823 60291)και τη Δ/νση Τεχνικών Έργων (Περδικάρη 1, Πρέβεζα – Αρμόδιος: Χαρίλαος Γεωργίου – Τηλέφωνο: 26823 62172).

xromata942015