ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

(άρθρα 20 και 117 του ν. 4412/2016)

 «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
17β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΔ 17α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ