Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (άρθρα 20 και 117 του ν. 4412/2016) για «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2021

Διακήρυξη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ):

ΤΕΥΔ