Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Η διακήρυξη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

 

Συμπληρωματικά έγγραφα:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ