Καιρός

Διακήρυξη για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας

Σημαντική ανακοίνωση:

23. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ)

 

Απόφαση παράτασης:

21. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Περίληψη:

06.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΣΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 6Τ9Σ7Λ9-Τ4Ψ

 

Διακήρυξη:

05.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ

 

Αρχείο xml (είναι συμπιεσμένο, χρειάζεται να γίνει εξαγωγή του αρχείου xml από το συμπιεσμένο αρχείο:

espd-request-v2