Καιρός

Διακοπή Αλιείας Τόνου

ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
ΤΗΛ 26820-26983

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους του Νομού μας, ότι η Εθνική Ποσόστωση για την αλιεία τόνου ( BFT) με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM, LHP, LTL) όπως έχει καθοριστεί για τον Δεκέμβριο του 2015 βρίσκεται στο όριο της εξάντλησης.

Κατόπιν τούτου διακόπτεται η διενέργεια αλιείας και εκφόρτωσης τόνου με τα αλιευτικά εργαλεία LLD, LHM,LHP και LTL από την Παρασκευή 25/12/2015 και ώρα 24:00.

Μέχρι την Παρασκευή 25/12/2015 και ώρα 24:00 :

1) οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης τόνου θα έχουν ολοκληρώσει την αλιευτική δραστηριότητα: τον κατάπλου και την εκφόρτωση σε καθορισμένο λιμένα, την ηλεκτρονική καταγραφή και διαβίβαση των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας και της δήλωσης εκφόρτωσης.

2) Οι Λιμενικές Αρχές των καθορισμένων λιμένων θα έχουν ολοκληρώσει την επιθεώρηση.

3) Η Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, τμήμα 3ο , θα καταστήσει ανενεργά τα πεδία καταχώρησης που αφορούν τη στοχευμένη αλιεία τόνου.

4) Νόμιμα διακινούμενα άτομα τόνου στοχευμένης αλιείας νοούνται τα προϊόντα που συνοδεύονται από BCD που έχει εκδοθεί μέσω ΟΣΠΑ και περιέχουν αριθμούς ετικετών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας Λ Ειρήνης 65 τηλέφωνο 26820-26983