Καιρός

Διακοπή Αλίευσης και Εκφόρτωσης Τόνου

ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
ΤΗΛ 26820-26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους του Νομού μας, ότι η Εθνική Ποσόστωση για την αλιεία τόνου ( BFT) με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM ) όπως έχει καθοριστεί για το 2017 βρίσκεται στο όριο της εξάντλησης.
Κατόπιν τούτου διακόπτεται η διενέργεια αλιείας και εκφόρτωσης τόνου με τα αλιευτικά εργαλεία LLD και LHM από την Πέμπτη 18/5/2017 και ώρα 24:00.
Μέχρι την Πέμπτη 18/5/2017 και ώρα 24:00 :
1) οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης τόνου θα έχουν ολοκληρώσει την αλιευτική δραστηριότητα: τον κατάπλου και την εκφόρτωση σε καθορισμένο λιμένα, την ηλεκτρονική καταγραφή και διαβίβαση των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας και της δήλωσης εκφόρτωσης.
2) Οι Λιμενικές Αρχές των καθορισμένων λιμένων θα έχουν ολοκληρώσει την επιθεώρηση.
3) Η Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων και Προιόντων, τμήμα 3ο , θα καταστήσει ανενεργά τα πεδία καταχώρησης που αφορούν τη στοχευμένη αλιεία τόνου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας Λ Ειρήνης 65 τηλέφωνο 26820-26983