Καιρός

Διακόπτεται η Αλιεία & Εκφόρτωση Τόννου με τα αλιευτικά εργαλεία LLD και LHM από την Τρίτη 23/4/2019

ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
 ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
ΤΗΛ 26820-26983
                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους του Νομού μας, ότι η Εθνική Ποσόστωση για την αλιεία  τόννου ( BFT)  με τα εργαλεία (LLD, LHM ) όπως έχει καθοριστεί για το 2019  βρίσκεται στο όριο της εξάντλησης.
Κατόπιν τούτου   διακόπτεται η διενέργεια αλιείας και εκφόρτωσης  τόννου με τα αλιευτικά εργαλεία LLD και LHM από την Τρίτη 23/4/2019  και ώρα 24:00.
Μέχρι την Τρίτη 23/4/2019  και ώρα 24:00 :
  • οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης τόννου θα έχουν ολοκληρώσει την αλιευτική δραστηριότητα: τον κατάπλου και την εκφόρτωση σε καθορισμένο λιμένα, την ηλεκτρονική καταγραφή και διαβίβαση των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας και της δήλωσης εκφόρτωσης.
  • Οι Λιμενικές Αρχές των καθορισμένων λιμένων θα έχουν ολοκληρώσει την επιθεώρηση.
  • Η Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, τμήμα 3ο , θα καταστήσει ανενεργά τα πεδία καταχώρησης που αφορούν τη στοχευμένη αλιεία τόννου.
  • Νόμιμα διακινούμενα άτομα τόννου , νοούνται τα προϊόντα αλιείας που συνοδεύονται από ηλεκτρονικό BCD που έχει καταχωρηθεί και τηρείται στο σύστημα eBCD της ICCAT.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας Λ Ειρήνης 65 τηλέφωνο 26820-26983&60952