Καιρός

Διακύρηξη συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2017.

Πρέβεζα, 10-03-2017

Αρ. Πρωτ.: ττ 20486 / 667

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1 / 2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

2. Αντικείμενο του έργου: Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας

Πρέβεζας για το έτος 2017.

3. Συνολικός προϋπολογισμός: 30.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

4. Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές.

5. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστι-

κά βάσει τιμής.

6. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά

στο αντικείμενο του έργου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 5, παρ. Α΄ της αρ.1/2017

5ιακήρυξης.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του

διαγωνισμού.

8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο

θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με

τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.

9. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: 5ιεύθυνση 5ιοικητικού – Οικονομικού Περιφε-

ρειακής Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), κα-

θημερινά 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται επίσης

με ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική 5/νση της Π.Ε. Πρέβεζας

www.preveza.gr.

10. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Μέχρι την ημερομηνία και ώρα έναρξης της

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.

11. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:

Ημερομηνία: 23-03-2017, Ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 10:00 π.μ.

12. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία 5/νσης 5ιοικητικού – Οικονομικού Περι-

φερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα).

13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφο-

ρών: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.

14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της, έως 28-02-

2018.

15. Πληρωμή:

1.Το 20% της συμβατικής δαπάνης μετά την ολοκλήρωση τριών ψεκαστικών κύκλων.

2. Το 60% της συμβατικής δαπάνης μετά την ολοκλήρωση εννέα ψεκαστικών κύκλων και

3. Το υπόλοιπο 20% μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμέ-

νου.

16. Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-03-2017.

17. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητή-

σουν εγγράφως από τη 5ιεύθυνση 5ιοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας, συμπλη-

ρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ.

4 της αρ. 1/2017 διακήρυξης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

05_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡ)ΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2017