Καιρός

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. 3/2013 Διακήρυξης Προμήθειας

 ΘΕΜΑ: ‘Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. 3/2013 Διακήρυξης Προμήθειας

Εντομοκτόνων-Ελκυστικών ουσιών’

Σας γνωρίζουμε ότι στην υπ’ αριθ. 3/2013 Διακήρυξη Προμήθειας Εντομοκτόνων-Ελκυστικών ουσιών (αρ. πρωτ. 37868/1261/22-4-2013, ΑΔΑ: ΒΕΑ87Λ9-Ξ6Ψ) της Υπηρεσίας μας, στη σελ. 3, η δραστική ουσία της παραγράφου 2 β. έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ως lamda-cyfluthrin αντί του ορθού lamda-cyhalothrin.

Αντίστοιχα η δραστική ουσία της παραγράφου 2 γ. έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ως Beta-cyhalothrin αντί του ορθού Beta-cyfluthrin.

Για την αποφυγή οιασδήποτε παρανόησης σας διευκρινίζουμε ότι οι προς προμήθεια ποσότητες είναι:

– Σκευάσματα l-cyhalothrin : 413 λίτρα

– Σκευάσματα Beta-cyfluthrin: 1158 λίτρα

όπως αναγράφεται και στο Παράρτημα Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), στις σελ. 19-23 της Διακήρυξης.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας.

Ο ΠΡΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ