Καιρός

Διευκρινίσεις για την συγκομιδή, συσκευασία και εμπορία των ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2018-2019’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 7-9-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 122566 / 12512
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 65
Τ.Κ.: 481 00 Πρέβεζα
Πληροφορίες: Αλ. Τσαπάρας,
Σ. Κονταξή
Μ. Κοτσαρίνης.
Τηλέφωνο: 26820 24768
FAX: 26820 29229
e-mail:https://a .tsaparas@php.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ‘Διευκρινίσεις για την συγκομιδή, συσκευασία και εμπορία των

ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2018-2019′

Σε εφαρμογή της 72/109346/17-10-2017 ΥΑ με την οποία τροποποιείται η 290524/3-9-2010 ΥΑ (Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων) παρέχονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους οι εξής διευκρινήσεις:

1. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ, στην περιοχή ευθύνης των οποίων καλλιεργούνται ακτινίδια, δεν προβαίνουν σε εκτιμήσεις του βαθμού ωριμότητας των ακτινιδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών και δεν εκδίδουν αποφάσεις έναρξης συγκομιδής για τις ποικιλίες ακτινιδίων που καλλιεργούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Επομένως οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή των ακτινιδίων, συγκομίζουν χωρίς την έκδοση αποφάσεων έναρξης συγκομιδής καθώς η εν λόγω διαδικασία καταργείται.

2. Σε όλη την επικράτεια η συγκομιδή των ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward ξεκινάει στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους και η εμπορία τους για την εγχώρια αγορά την 1η Νοεμβρίου.

3. Για όλες τις ποικιλίες ακτινιδίων ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

Ø η τυποποίηση, συσκευασία, εισαγωγή και εξαγωγή ακτινιδίων πραγματοποιείται εφόσον οι παρτίδες ακτινιδίων έχουν αποκτήσει βαθμό Brix 6,2 ή 15% σε ξηρά ουσία.

Ø Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης – συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, αφού αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5o Brix.

Έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια εμπορίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων οι αντίστοιχες παρτίδες θα καταστρέφονται και οι υπεύθυνοι θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τον κυρωτικό Ν. 4235/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη ΔΑΟΚ ΠΕ Πρέβεζας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (τηλ: 26820 24768 )

Ε.Π. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ