Καιρός

Δημοπρασία Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»προϋπ/σμού 2.875.000€ με Φ.Π.Α.

M66-2017 11-OM-04 Διάγραμμα εκσφαφών
M66-2017 11-OM-05 Διάταξη τεχνητών ογκόλιθων
M66-2017 11-OM-06.1 Τυπικές - προμετρητικές διατομές
M66-2017 11-OM-06.2 Τυπικές - προμετρητικές διατομές
M66-2017 11-OM-06.3 Τυπικές - προμετρητικές διατομές
M66-2017 11-OM-07 Όψεις κρηπιδωμάτων
M66-2017 11-OM-08.1 Κατόψεις ανωδομών
M66-2017 11-OM-08.2 Κατόψεις ανωδομών
M66-2017 11-OM-09 Ξυλότυποι - κατασκ. λεπτ. τεχν. ογκόλιθων
M66-2017 11-OM-10 Ξυλότυποι - κατασκ. λεπτ. προφ. τοιχίων και λοιπών
M66-2017 11-OM-11 Κλίνη ανέλκυσης καθέλκυσης σκαφών
M66-2017 11-OM-12 Ξυλότυποι - κατασκ. και οπλισμ. λεπτ. προκατ. στοιχείων κλίνης
M66-2017 11-OM-13 Λεπτομέρειες εξοπλισμού ανοδωμής
M66-2017 11-OM-14 Κάτοψη ΗΜ εξοπλισμού
Οικονομική προσφορά
Προϋπολογισμός
ΣΑΥ
ΣΥ
Τεύχος υπολογισμών_compressed
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνική έκθεση
Τεχνική περιγραφή
Τιμολόγιο
ΦΑΥ
03 Διακήρυξη 20190603_ERGA_XAMILOTERI_KATW_ΜΥΤΙΚΑΣ_ΤΕΛΙΚΗ 21PROC008299274
03 Προκήρυξη (περίληψη) ΨΚΕΤ7Λ9-2ΘΤ 21PROC008298963
20180209-TEYD_v1.0 20180209-TEYD_v1.0
M66-2017 11-OM-01 Οριζοντιογραφία υφιστάμενης κατάστασης
M66-2017 11-OM-02 Οριζοντιογραφία προτεινόμενων έργων
M66-2017 11-OM-03 Διάταξη αγκυροβολίας σκαφών