Καιρός

δημοπρασία για την εκμίσθωση του δικαιώματος εγκατάστασης ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου

                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας διακηρύσσει ότι στις 11-05-2015, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09:00 έως 12:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας (οδός: Λ. Ειρήνης, αρ.: 65, όροφος: 3ος, 48100 Πρέβεζα) θα διεξαχθεί πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δικαιώματος εγκατάστασης ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου («Νταλιανιού») στη θέση «ΛΑΚΚΟΙ» της Π.Ε. Πρέβεζας για πέντε (5) έτη με τιμή εκκίνησης 400 ΕΥΡΩ/έτος, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 3175/20-04-2015 διακήρυξης δημοπρασίας.

Ολόκληρη η διακήρυξη είναι αναρτημένη στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας–Αυτοτελές Γραφείο Πρέβεζας (πρώην Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας, Πολυτεχνείου 15, 48100 Πρέβεζα), στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας (Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Αλιείας, 5Ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης, 45002 Ιωάννινα), στα γραφεία του Δήμου Πρέβεζας, και στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 76ΞΟ7Λ9-ΧΙΒ).

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Αλιείας Πρέβεζας στο τηλέφωνο 2682025282.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

diakirixi_me_ada_76ΞΟ7Λ9-ΧΙΒ