Καιρός

Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Πρέβεζα : 01/06/2017
ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ.:1
Διεύθυνση : Σκεπαστό Πρέβεζας
Τηλέφωνο : 24410 23943, 6973999402
Φαξ : 24410 23943
e-mail : kdkarditsas@gmai.com
Πληροφορίες : Γεώργιος Κορομπίλιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκεπαστού Πρέβεζας θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών, στο διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο 2017, για τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2007 – 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του προγράμματος κατάρτισης έως την Πέμπτη 15/06/2017.

Ο Υπεύθυνος κατάρτισης της Περιφέρειας Ηπείρου

Γεώργιος Κορομπίλιας