Καιρός

Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

15-03-2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                        
Τμήμα                          : Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής                       
Ταχ. Διεύθυνση         : Λ. Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα          
Πληροφορίες             : Θ. Σταυροπούλου, Β. Ντερμάρης
Τηλ.                               : 2682023897                                                          E-mail                           : v.ntermaris@php.gov.gr

 

ΔελτίοΤύπου

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Πρέβεζας ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022 η οποία αφορά τη

Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Παρέχεται στήριξη για επενδύσεις ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ιδία κατανάλωση.
Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης που αντιστοιχεί  στην Ήπειρο ανέρχεται στο ποσό των.  8.520.000 €.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση 4.1.5 πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr κατά το διάστημα από 15/3/2023 έως 16/5/2023 και ώρα 13:00.

Αναλυτικά η προκήρυξη Εδώ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Σταύρος Μιχάλης

534_Πρόσκληση_ΕΟ