Καιρός

Eκδόθηκε η 1611/5-7-19 1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                               Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η 1611/5-7-19 με κωδικό αριθμό 68.1(ΑΔΑ :ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ) 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.3  «Μέτρα Εμπορίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας  2014-2020

Δικαιούχοι είναι  Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς και λοιπές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το Δημόσιο.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης  υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚ)με τυποποιημένο έντυπο στον ιστότοπο htp //: www.ependyseis.gr και παράλληλα εντός 5 ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος  στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης   Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα .

Οι προτάσεις αξιολογούνται με άμεση αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την  31-12-2021

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα), Τηλ.: 213 1501151, Fax: 210 7774090, και

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ