Καιρός

Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του 5ου παιδικού σταθμού Πρέβεζας και ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά στους οικισμούς Παντοκράτορα, Δροσιά και Ανάληψη Πρέβεζας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΜΕ ΑΔΑΜ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5Τεχνική Περιγραφή

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

6 Τιμολόγιο

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΣΥ Ν. 4412.2016

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΔ_v1.0 υπευθ. δηλωση