Καιρός

«Επισκευή κτηρίου στέγασης χορωδίας Πρέβεζας»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσ-
σει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του
υποέργου «Επισκευή κτηρίου στέγασης χορωδίας Πρέβεζας» του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 ».
1. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία οικοδομικών έργων, με προϋπολογισμό 6.451,61 € (δα-
πάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και οποιεσδήποτε
πληροφορίες από την έδρα της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1 Πρεβεζα, μέ-
χρι 11 – 06 – 2018. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κλπ) δι-
ατίθενται και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας www.preveza.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682362160, FAX επικοινωνίας 2682362182 και E-mail:
sonniapapas@yahoo.gr , υπάλληλος για επικοινωνία Σοφία Παπαγεωργίου, Αρχ. Μηχανικός.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 – 06- 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, (λήξη υποβολής
προσφορών) με το σύστημα προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν
4412/2016 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Πρέβεζας.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω, καθώς και εγγεγραμμένοι στα νομαρχιακά μητρώα που
πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ όπως και επιχειρήσεις
προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου
και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 21 κεφάλαιο Γ΄ του τεύχους διακήρυξης του έργου.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου Κ.Α. 2017ΕΠ53000002.
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

adam

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

teyd (2)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

esy

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ekthesi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

proipologismos

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

proipologismos
timologio

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

perilipsi