Καιρός

ETANAM: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α – ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, ύστερα από την αριθμ. 147/13-02-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του «τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και ειδικότερα μέχρι 31/03/2019 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του 31-12-2023, με :

Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα της Αναπτυξιακής Νοτίου Αμβρακικού – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ στην Πρέβεζα, οδός Λεωφόρος Ιωαννίνων 210, μέχρι την Δευτέρα 12 -03-2018, και ώρα 13:00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνος για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κος Γεώργιος Άρμπυρος, τηλ. 26820-89150.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ (www.etanam.gr), στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.

Πρέβεζα, 22/02/2018

Για την Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού

Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλαντζής Νικόλαος

Δήμαρχος Ζηρού