Καιρός

Ετήσια Απογραφή Ζωϊκού Κεφαλαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνει ότι :

Οι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν και να κοινοποιούν την ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, εντός 30ημερών από τη διενέργειά της, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και οι κάτοχοι χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων εντός του μηνός Δεκεμβρίου (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Απογραφή πραγματοποιείται για όλες τις ενεργές εκμεταλλεύσεις, ακόμη και αυτές που έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων, από την φετινή χρονιά (2018), η κοινοποίηση είναι δυνατό να διενεργηθεί :

1) είτε με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://e-services.minagric.gr/, ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται εκεί. Με αυτόν τον τρόπο κοινοποίησης :

(α) κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσης του,

(β) το μέρος Β΄ του μητρώου θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή δεν αποκαθιστά την υποχρέωση για την αντίστοιχη καταγραφή στο μητρώο),

(γ) ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μια φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση ανάγκης διόρθωσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

2) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή προσκομίζοντας :

α) το ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ αιγοπροβάτων με όλα τα πεδία πληρωσ ενημέρωμένα

Μέρος Β΄(απογραφή)

Μέρος Γ΄(γεννήσεις-θάνατοι – σφαγές)

Μέρος Ε΄(Ζώα αναπαραγωγής-θάνατοι – πωλήσεις), και

β) φωτοαντίγραφο της 1ης και 2ης σελίδας του μητρώου.

Απόδειξη της εντός προθεσμίας δήλωσης της απογραφής θα είναι η λήψη αριθμού πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας διενέργειας και κοινοποίησης των απογραφικών στοιχείων της εκμετάλλευσης, η αρμόδια Κτηνιατρική αρχή αφενός παραλαμβάνει την απογραφή και καταγράφει στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων τις ακριβείς ημερομηνίες διενέργειας και κοινοποίησης αυτής, αφετέρου προβαίνει στην επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων συμμόρφωσης. Επιπλέων είναι δυνατόν να υπάρξουν τυχόν, εις βάρος των κτηνοτρόφων, ενέργειες της αρμόδιας αρχής πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) μετά από το διασταυρωτικό έλεγχο των δεδομένων της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ