ΙΑΚΗΡΥΞΗ “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 18231
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρ-
μοδιότητάς της».
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 233.684,15 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
4. Είδος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός.
5. Κριτήρια ανάθεσης: α. Για τα υγρά καύσιμα: Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (υψηλότε-
ρο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του εί-
δους). β. Για τα λιπαντικά: Η χαμηλότερη, συνολικά, προσφερόμενη τιμή.
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας την
εμπορία υγρών καυσίμων και λιπαντικών.
7. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στην Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013), στο
Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ 118/07.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την ε-
πομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τους υποψήφιους αναδόχους στους ο-
ποίους θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφω-
να με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
10. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλε-
κτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και επίσης με ελεύθερη και
πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική Δ/νση της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr.
11. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07–12-2015, ημέρα Jευτέ-
ρα και ώρα 15:00 μ.μ.
12. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 14-12-2015, ημέρα Jευτέρα και ώρα
15:00 μ.μ.
13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 18-12-2015, ημέρα:
Παρασκευή και ώρα: 10:00 π.μ.
14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από 01-01-2016 έως 31-12-2016, δυνάμενη να παρα-
ταθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη.
15. Πληρωμή: Τμηματική, μετά την παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών από την αρμόδια
επιτροπή και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
16. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή διευκρινήσεων: Για συμπληρωματικές πληροφορίες –
διευκρινήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

diakiriksi18231