Ηλεκτροφωτισμός στις διασταυρώσεις οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών Π.Ε. Πρέβεζας με την 13η επαρχιακή οδό και με την Περιφερειακή οδό Ριζοβουνίου και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της 2ης και της 10ης επαρχιακής οδού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «Έργα
κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργο: «Ηλεκτροφωτισμός στις
διασταυρώσεις οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών Π.Ε. Πρέβεζας με την 13η επαρχιακή οδό
και με την Περιφερειακή οδό Ριζοβουνίου και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της 2ης
και της 10ης επαρχιακής οδού» με συνολικό προϋπολογισμό 86.000,00 €, με CPV [45233120-6]-
Έργα οδοποιίας και [45316110-9]-Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών, και κωδικό NUTS: EL541. Το
έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με δαπάνη εργασιών 51.045,00 €
(χωρίς ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
2 Οκτωβρίου 2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
9 Οκτωβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Προκήρυξη (περίληψη) (Ω7Ψ17Λ9-Λ1Υ) (18PROC003617575)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

20180302-PROTYPO_ERGON_XT_KATO_TON_ORION (έκδοση 02-03-2018) (ΤΕΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) (18PROC003617880)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προϋπολογισμός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνική Περιγραφή

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμολόγιο

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

20180209-TEYD_v1.0 (ΤΕΛΙΚΟ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΣΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Project_Financial_Proposal_art_290818