Καιρός

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

Προκήρυξη περίληψη
Διακήρυξη
4.ΕΣΥ
5.ΤΣΥ
ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ 1.ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ