Καιρός

Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά – Παντοκράτορα”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-18PROC002894575

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τευχος-Τεχνικών-Δεδομένων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ_ΠΡΟΕΚΤΙΜ_ΑΜΟΙΒΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΟΕΚΤΙΜ-ΑΜΟΙΒΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΡΥΔΑ

ΤΕΥΔ_ΚΤΗΜΑΤΟΓΡ_ΚΑΡΥΔΑ