Καιρός

«Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν:

Α. η 1598/27.07.2021 με κωδικό 69.3 (ΑΔΑ: 6ΙΔΩ4653ΠΓ-2ΨΖ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα ΜΕΤΡΑ 3.4.4 «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 &

Β.  η 1597/27.07.2021 με κωδικό 48.3 (ΑΔΑ: ΨΣΩ14653ΠΓ-ΑΣΔ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, ο ενδιαφερόμενος/δυνητικός Δικαιούχος της Πράξης, οφείλει να καταθέσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) (Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα), πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παραπάνω υπηρεσία (2131501186, 2131501181, 2131501175) αλλά και στην υπηρεσία μας (τηλ.: 2682060952 & 2682025282) για περισσότερες πληροφορίες.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ 02.08.2021 & ώρα 12:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 15.10.2021 & ώρα 14:00

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αυγέρης Ιωάννης