Καιρός

Μεταποίηση Προιόντων Αλιείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η 1404/26-9-17 με αρ 69.1 (ΑΔΑ 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην 1121/20-7-17 ΥΑ (ΑΔΑ ΩΣΩΧ4653ΠΓ-7ΜΕ )

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακου Συστήματος Διιαχείρησης Κρατικών Ενισχύσεων με τυποποιημένο έντυπο στον ιστότοπο htp //: www.ependyseis.gr και παράλληλα εντός 5 ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας Μιχαλακοπούλου 103,Αθήνα .

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23 Οκτωβρίου 2017 έως 18 Ιανουαρίου 2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παραπάνω υπηρεσία αλλά και στην υπηρεσία μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ