Καιρός

Οδός Φιλλιπιάδας – Ρωμιάς – Ριζοβουνίου – Παππαδατών – Μελιανών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Πρέβεζα, 7/10/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ       Αριθ. Πρωτ. : ΤΥ 4317
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Πρέβεζας δημοπρατεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/08 το έργο :

«Οδός Φιλλιπιάδας – Ρωμιάς – Ριζοβουνίου – Παππαδατών – Μελιανών» , Προυπολογισμού δαπάνης 115.362,37 € (με Φ.Π.Α.).

Η δημοπρασία θα γίνει την 9η του μήνα Νοεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Πρέβεζας (οδός Περδικάρη 1) στην Πρέβεζα όπου βρίσκονται τα στοιχεία της μελέτης του ανωτέρω έργου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στην Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Πρέβεζας (Τηλ. 2682362170 και 2682362158) , μέχρι 4-11-2010.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.860.00 € απευθυνόμενη στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – Κωδ. Φορέα24115 – Εθνικό Τυπογραφείο – Οδός Καποδιστρίου 34 – ΑΘΗΝΑ 104 32

Για δημοσίευση μέχρι 22-10-2010

2. Τ.Ε.Ε. – Καραγεώργη Σερβίας 4 102 48 – ΑΘΗΝΑ

3. Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ηπείρου – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

4. Σύνδεσμο Εργοληπτών Δ.Ε. – ΕΝΤΑΥΘΑ

5. Δ/νση πληροφορικής Ν.Α. Πρέβεζας – ΕΝΤΑΥΘΑ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Τ.Υ.Ν.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. κ. Δ/ντης

2. Τμ. Μελετών κ’ Κατασκευών

3. Σπ. Παπαδημητρίου (Φ’. Έργου) ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ

4.Θεοδ. Κλεισούρα Πολ. Μηχανικός με Α’ β

(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων)