Καιρός

«Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» & «Διάλυση αλιευτικού σκάφους»

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Πληροφορίες:Γ. Στούμπου

Τηλέφωνο:26820-26983

                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας ότι εκδόθηκε η αριθμ. 1710/7-11-2017 ( κωδικός ΑΡ. 34.1) Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» και αφορά στη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» του Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2010.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, νόμιμοι ιδιοκτήτες για τουλάχιστον ένα (1) έτος επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.

Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει:

– Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια /Λεμβολόγια , καταχωρημένα στο ΚΑΜ.

– Να φέρουν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/και παραγάδια.

– Να φέρουν μηχανή

Κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα έτη από το έτος έναρξης πλόων.

Να έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος στην διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

– Να διαθέτουν επαγγελματική άδεια σε ισχύ

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει/λεμβολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή της στήριξης.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα aposyrgi.alieia.gr, το αποδεικτικό θα αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποβολής της αίτησης για ένταξη στο μέτρο 6.1.10 όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική πρόσκληση.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονικά) ορίζεται η 9-11-2017 και ώρα 10:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονικά) ορίζεται η 4-12-2017 και ώρα 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας: ΔΑΟΚ Πρέβεζας Τμήμα Αλιείας Λ. Ειρήνης 65 τηλ: 26820-26983 και 26820 60952 ή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας Μιχαλακοπούλου 103 ΤΚ 11527 Αθήνα (τηλ 2131501186 και 2131501184).

ΕΠ Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ