Καιρός

«Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου, μακρύπτερου τόννου και ξιφία».

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Τelfax  :  26820 – 23581
Πληροφορίες :  Γ. Στούμπου
Τηλέφωνο :  26820 – 26983

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η ΥΑ 4189/340423/17-1-2020  (Β΄35) «Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου, μακρύπτερου τόννου και ξιφία».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών έχουν οι αλιείς που :

α) η άδεια του αλιευτικού σκάφους είναι σε ισχύ
β) διαθέτουν τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία
γ) έχουν εγκαταστήσει σε λειτουργία VMS  και  ERS
δ) διαθέτουν αριθμό καταχώρησης κτηνιατρικής

– Οι αιτήσεις για ξιφία και μακρύπτερο τόννο  υποβάλλονται από τον ίδιο τον αλιέα ηλεκτρονικά μέσω του ΟΣΠΑ ( με τον κωδικό του πλοιοκτήτη)  μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

– Οι αιτήσεις για τον κόκκινο τόννο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  υποβάλλονται   στην ΔΑΟΚ Πρέβεζας Τμήμα Αλιείας μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

– Για την άσκηση αλιείας και σε διεθνή ύδατα , απαιτείται επιπλέον ο εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης στα διεθνή ύδατα , η οποία χορηγείται από το ΥΠΑΑΤ.

Οι αριθμ 5632/104626/29-9-2015 (Β΄ 2151) και 3380/86293/10-8-2017 (Β΄ 3214) ΥΑ παύουν να ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 26820-26983

ΕΠ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ