Καιρός

«Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020

Πρέβεζα 31/01/20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι:

Εκδόθηκε η 275/28.01.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΖ94653ΠΓ-8ΔΙ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σύμφωνα με την οποία τροποποιείται εκ νέου το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020. Συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης για τα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 ορίζεται η 28.02.2020 & ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο https://www.ependyseis.gr. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, ο ενδιαφερόμενος/δυνητικός Δικαιούχος της Πράξης, οφείλει να καταθέσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα) πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση (1613/05.07.2019 με κωδικό 48.2 & ΑΔΑ: 99Π44653ΠΓ-1ΝΦ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παραπάνω υπηρεσία (2131501151) αλλά και στην υπηρεσία μας (τηλ.: 2682060952 & 2682025282) για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αυγέρης Ιωάννης