Καιρός

Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, σχετικές προσκλήσεις

ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ4

 Πρέβεζα            28/02/19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν:

 

  1. η 1613/05.07.2019 με κωδικό 48.2 (ΑΔΑ: 99Π44653ΠΓ-ΙΝΦ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 &
  2. η 1610/05.07.2019 με κωδικό 66.1 (ΑΔΑ: ΨΨΗ94653ΠΓ-ΧΩΔ) πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ένταξη πράξεων στο μέτρο 3.4.1 «Σχέδια παραγωγής & Εμπορίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Α. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο https://www.ependyseis.gr. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, ο ενδιαφερόμενος/δυνητικός Δικαιούχος της Πράξης, οφείλει να καταθέσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα) πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Αιτήσεις χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» γίνονται δεκτές από 02.09.2019 & ώρα 12:00 έως και 15.11.2019 & ώρα 14:00.

Β. Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι για την ένταξη πράξεων στο μέτρο 3.4.1 «Σχέδια παραγωγής & Εμπορίας» (αφορά αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας & αναγνωρισμένες Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου απαιτείται να διαθέτει ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη μαζί με τον πλήρη φάκελο (τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή) της πρότασης στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα 11527. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 3.4.1 «Σχέδια παραγωγής & Εμπορίας», είναι η 31/12/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ αλλά και στην υπηρεσία μας

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αυγέρης Ιωάννης