Καιρός

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνίας απο-
σφράγισης των προσφορών της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το σχολικό έτος
2018-2019 (α̟ό 01-09-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συ-
νολικού προϋπολογισμού 267.990,66€, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και
Φ.Π.Α. (CPV: 60130000-8)

Δεδομένου ότι, από οικονομικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στην Διαδικασία Διαπραγμά-
τευσης μεταφοράς μαθητών μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α 53978, έχει
εκφραστεί το αίτημα για ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφο-
ρών, ώστε να είναι σε θέση να προσκομίσουν έγκυρη βεβαίωση ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υπο-
χρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αποφασί-
ζεται/ανακοινώνεται η παράταση της ως άνω ημερομηνίας για την 05-09-2018 και ώρα 24:00. Οι
φάκελοι με τα δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην ανα-
θέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, έως την 06-09-2019 και ώρα
10:00 πμ., ημέρα και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας