Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΧΕΤ: Με αριθμ. 60695/2608/28-06-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών «για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ”, έως την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., λόγω της καθυστερημένης ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Πρέβεζας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής χρόνος για τη συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων, από την οικεία πρόσκληση, δικαιολογητικών συμμετοχής. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από την υπηρεσία, την Τετάρτη 12-07-2017 και ώρα 10:00 π.μ..

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ