Παροχή Αντιστάθμισης σε Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1471/09.07.2021 (ΑΔΑ:ΨΘΧΩ4653ΠΓ-ΦΧΠ) Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση 2 του μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020». Η δράση αφορά την παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. O δυνητικός Δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (τηλ.: 2131501181, 2131501183, 2131501186) αλλά και στην υπηρεσία μας (τηλ.: 2682060952 & 2682025282) για περισσότερες πληροφορίες.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 16.07.2021 & ώρα 12:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 15.09.2021 & ώρα 14:00

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

κ.α.α.

Κέντρου Αγαθή