Παροχή διευκρινήσεων

Σε απάντηση ερωτήματος σχετικά με την ισχύ των δικαιολογητικών της με αριθ.
123767/4279/10.09.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας
ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης του έργου «Απόσυρση ακατάλληλων προς χρήση
(ληγμένων) γεωργικών φαρμάκων καθώς και κενών φιαλών γεωργικών φαρμάκων
του προγράμματος Δακοκτονίας της Π.Ε. Πρέβεζας» (CPV: 90523000-9 Υπηρεσίες
διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο
έδαφος)», διευκρινίζουμε ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Διευκρινήσεις