Καιρός

Περίληψη Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες

Πρέβεζα, 30 – 04 – 2013 Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 41253 / 1360

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 6 / 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου Αντικείµενο του έργου: «Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και διαβάσεων»

2. Συνολικός προϋπολογισµός: 45.000,00 € (µε ΦΠΑ)

3. Είδος διαγωνισµού: Πρόχειρος µειοδοτικός, µε σφραγισµένες προσφορές.

4. Κριτήρια ανάθεσης: Η χαµηλότερη τιµή.

5. Δικαίωµα συµµετοχής: Επιχειρήσεις µε ανάλογο αντικείµενο δραστηριότητας.

6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.

7. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συµµετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος της προκήρυξης.

8 Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: Δ/νση Διοικητικού – Οικονοµικού Περ/κής Ενότη­τας Πρέβεζας, Τµήµα Προµηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος -Πρέβεζα), καθηµερινά 08.00 π.µ. -15.00 µ.µ.

9. Προθεσµία υποβολής των προσφορών: Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος της προκήρυξης.

10. Ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού:

Ηµεροµηνία: 21 -05 -2013, Ηµέρα: Τρίτη και ώρα: 10:00 π.µ.
11. Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού:

Γραφεία Δ/νσης Διοικητικού – Οικονοµικού Περ/κής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος -Πρέβεζα)

12. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών:

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών.

13. Χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης: Από την ηµεροµηνία υπογραφής της µέχρι 31-12-2013.

14. Πληρωµή: Μετά την παραλαβή των υλικών από την αρµόδια επιτροπή και την προσκόµιση, από τον ανάδοχο, των προβλεποµένων δικαιολογητικών

15. Ηµεροµηνία αποστολής στον Ελληνικό τύπο: 30 -04 – 2013.

16. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων:

Δ/νση Διοικητικού – Οικονοµικού (Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα -Αρµόδια: Αναστασία Ναστούλη ­Τηλέφωνο : 26823 60291)

Δ/νση Τεχνικών Έργων (Περδικάρη 1, Πρέβεζα -Αρµόδιος: Χαρίλαος Γεωργίου -Τηλέφω­νο: 26823 62172)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ HΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ